terug

Omgevingsdag verpleeghuis Talmahof
Een afdeling somatiek, bestaande uit drie woningen, had behoefte aan advies over interieur en verlichting van de woonkamers en de gemeenschappelijke ruimten. AKTA heeft de woningen uitgebreid bekeken, maakte foto’s en sprak met betrokkenen over hun ervaringen en wensen. In een middagsessie met vertegenwoordigers van het team hebben we de foto’s en bevindingen besproken.  Onderwerpen waren onder andere oriëntatie, privacy en het voeren van de regie over het eigen leven en hoe deze samenhangen met het interieur van de afdeling. Dat leverde veel ideeën voor verbeteringen op waarmee het team nu verder aan de slag kan.

Verbetering leefklimaat PG-afdelingen
Twee locaties van Vivre, wonen welzijn en zorg te Maastricht en omgeving, zijn in een pilot ervaring aan het opdoen met de transformatie van institutioneel wonen naar genormaliseerd wonen. AKTA adviseert bij het realiseren van een ‘healing environment’, een fysieke omgeving die bewoners ondersteunt bij het wonen en hun welzijn. De dienstverlening bestaat uit het opstellen van een programma van eisen voor aanpassingen aan de huisvesting, de inrichting en de aankleding. AKTA maakt ook de inrichtingsplannen en het ontwerp van de tuin.

Bouwen aan zorginstellingen vanuit cliëntenperspectief
Samen met architecten en vertegenwoordigers van cliënten en zorginstellingen heeft AKTA een instrument ontwikkeld, waarmee het cliëntenperspectief op een gestructureerde wijze kan worden betrokken bij de bouw en inrichting van zorginstellingen. Aan de hand van zeven thema’s variërend van autonomie, privacy tot sociaal contact, kunnen alle betrokken partijen bij bouwplannen van zorginstellingen met behulp van dit instrument hun plannen toetsen en de wensen van cliënten in beeld brengen. Het instrument bestaat uit vragen en aandachtspunten over aspecten die een belangrijke rol spelen in de relatie tussen de cliënt en de fysieke omgeving. De aandachtspunten zijn gebaseerd op omgevingspsychologisch onderzoek. Klik hier voor meer informatie.

IJburg zonder scheidslijnen. Programma van eisen voor doel- en aandachtsgroepen
Voor de nieuwe wijk IJburg in Amsterdam heeft AKTA het programma van eisen voor het wonen van bijzondere doelgroepen geschreven. In IJburg wordt gebouwd volgens het concept van de woonzorgzones. Het wonen is er zo gewoon mogelijk, maar wel afgestemd op specifieke behoeften van mensen met geestelijke of lichamelijk beperkingen, met een psychiatrische stoornis en van ouderen die in meer of mindere mate behoefte hebben aan zorg en/of toezicht

Ronde tafel conferentie Psychiatrie en Wonen
De Zwolse Poort staat aan de vooravond van een vernieuwend bouwprogramma. Ze heeft deskundigen en betrokkenen uitgenodigd om te praten over hun visie op het wonen in de psyschiatrie. AKTA eerst een inleiding over dit onderwerp gehouden en vervolgens als moderator van deze bijeenkomst gefungeerd.

Ruimtebeleidsplan ODC De Regenboog
In opdracht voor stichting Odeon te Purmerend heeft AKTA bij ODC De Regenboog te Monnickendam de knelpunten in de bestaande huisvesting geïnventariseerd en geanalyseerd. In overleg met vertegenwoordigers van de stichting zijn ontwikkelingen in de doelgroep en de gewenste werkwijze in kaart gebracht. Op basis hiervan is een advies uitgebracht wat de stichting met de huidige huisvesting moet doen om de knelpunten op te lossen rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen.

Lezing Inrichting en Gebruik van Ruimten in een RGC vanuit Cliëntenperspectief
Op de conferentie van GGZ Oost Brabant met als thema RGC Goed Idee hield AKTA een voordracht over factoren in de ruimtelijke omgeving die van invloed zijn op het gedrag van cliënten. Opname in een RGC veroorzaakt veel stress en een verlies van zeggenschap over de leefomgeving. Welke eisen kan je op basis van kennis uit de omgevingspsychologie aan de fysieke omgeving stellen om deze stress te minimaliseren en de autonomie te vergroten. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren onder andere pricacy, sociaal contact, kleur, uitzicht en daglicht, maar ook de impliciete boodschap die een gebouw geeft aan gebruikers. handout lezing RGC Oost-Brabant