terug

Huisvesting- en inrichtingsplan voor peuterschool en naschoolse activiteiten binnen scholen.
Een welzijnsorganisatie gaat een pilot uitvoeren op het gebied van peuterscholen. Op twee zwarte scholen zullen peutergroepen worden gestart. In het kader van deze pilot zal er op de scholen ook naschoolse opvang en naschoolse activiteiten worden aangeboden. De bedoeling is dat hierdoor een menging zal optreden tussen doelgroep en niet-doelgroep kinderen. AKTA heeft de betrokken partijen te begeleid en geadviseerd bij het realiseren van de benodigde accommodatie. Dit resulteerde in een huisvestingsplan, een programma van eisen voor de inrichting van de verschillende ruimten plus indelingsplannen.

Visie, aanbod en samenwerking binnen een brede school
AKTA begeleidt de partners van een brede school in Noord Holland  bij het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie en aanbod. De gemeenschappelijke pedagogische visie, doelen en aanbod  worden verkend evenals de gewenste samenwerking. Op basis hiervan stellen we de consequenties voor de huisvesting vast. Het hele traject bestaat uit vier workshops.

Positie van de kinderopvang in brede scholen of IKC’s
Ed Hoekstra en  Yvette Vervoort hebben een groep directeuren en facilitair managers uit de kinderopvang begeleid bij een onderzoek naar de gewenste ruimtelijke positie van de kinderopvang in brede scholen of integrale kindcentra.  De werkgroep heeft een aantal huisvestingsscenario’s ontwikkeld die gebaseerd zijn op de volgende vragen: welke fysieke plek zou de kinderopvang in een gedeeld gebouw met onderwijs het beste kunnen innemen afhankelijk van visie en werkwijze? Wat zijn de opties, wat zijn de voor- en nadelen  en welke randvoorwaarden zijn gekoppeld aan deze opties?
De resultaten zijn gepubliceerd in Kiezen én delen. Huisvestingsconcepten voor kinderopvang en onderwijs.
Het boekje kunt u hier downloaden. Kiezen én delen. De werkgroep maakt deel uit van Bouwstenen voor Sociaal.

Workshop het delen van ruimten tussen onderwijs en BSO: consequenties voor de inrichting
Steeds meer gaan onderwijs en BSO ruimten delen in brede scholen of IKC’s. Denk aan klas- en speellokalen, gemeenschap- en verwerkingsruimten, ruimten voor handenarbeid, ICT. Hoe moet je deze ruimten inrichten, zodat beide organisaties goed kunnen functioneren? Hoe voorkom je dat men elkaar in de weg zit? Onderwijs en vrije tijd stellen niet dezelfde eisen aan een ruimte. Welke consequenties heeft dit ruimtedelen voor het gebouw? Aan de hand van voorbeelden uit binnen- en buitenland worden deze vragen beantwoord. Daarbij is veel aandacht voor praktische oplossingen en vragen van deelnemers.

Inrichtingsplan voor combilokaal onderbouw onderwijs en BSO
Een groep uit de onderbouw van een basisschool en een BSO-groep delen samen een groot lokaal.  Er waren problemen met het gebruik van de ruimte, de inrichting en de aankleding.  Men zat elkaar te veel in de weg. Beide partijen kwamen er niet uit en hebben AKTA gevraagd om te adviseren. In twee bijeenkomsten met betrokkenen is er een indelingsplan voor de ruimte opgesteld en adviezen gegeven over de aankleding van de ruimte en slimme bergruimte.

Nieuw kindcentrum te Huizen
In een paar workshops met de partners van een toekomstige brede school heeft AKTA de gewenste visie en samenwerking in kaart gebracht zowel inhoudelijk en organisatorisch. Als vervolg hierop heeft AKTA samen met de partners het functionele programma van eisen voor de nieuwbouw ontwikkeld.

Nieuwe brede school in Weesp
In opdracht van de gemeente Weesp heeft AKTA met de toekomstige partners van de brede school Noord-West in Weesp in een aantal workshops een gemeenschappelijke visie, werkwijze en aanbod ontwikkeld. Vervolgens is vastgesteld welke consequenties dit heeft voor de samenwerking en in het bijzonder voor de nieuwe huisvesting.

De Uitkijck in Baarn
In Baarn is sinds begin van dit schooljaar het nieuwe centrum voor onderwijs en ontmoeting ‘De Uitkijck’ in gebruik. In dit gebouw zijn een school, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal gehuisvest. AKTA schreef het ruimtelijk programma van eisen voor dit unieke gebouw, waarin veel ruimte is voor samenwerking tussen de partners. Het is nu tijd om te kijken naar hoe het centrum, ontworpen door Raban Haayk van Bureau Bos, in de praktijk functioneert. Een beschrijving daarvan en uitgebreide projectdocumentatie vindt u hier de uitkijck infobulletin

Geïntegreerd centrum voor jeugdhulpverlening
In opdracht van de stichting Altra heeft AKTA in Amsterdam Zuidoost de huisvesting ontwikkeld van een groot laagdrempelig centrum voor ambulante jeugdhulpverlening voor diverse groepen van nul tot 18 jaar en een kamertrainingscentrum voor jonge moeders. AKTA heeft het programma van eisen opgesteld in overleg met de gebruikers en heeft intensief met de architect samengewerkt bij het ontwikkelen van het bouwplan. Tevens hebben we zorg gedragen voor de inrichting van de panden.

Toetsingskader accommodatie jeugdhulpverlening
Een grote  stichting voor jeugdhulpverlening wilde de kwaliteit van inrichting en gebruikskwaliteit van haar accommodaties daghulp jeugdzorg 0-12 jaar verbeteren. De kwaliteit liep sterk uiteen en bovendien was niet duidelijk of de accommodaties voldeden aan wettelijke richtlijnen. Er was behoefte aan een toetsingskader voor de gebruikskwaliteit en de inrichting van de accommodaties. AKTA heeft dit kader opgesteld, waarin de gewenste standaard voor het gebouw (de indeling) en de inrichting is beschreven. Met behulp van dit instrument kan de organisatie zelf de kwaliteit van haar accommodaties beoordelen.

Ruimtebeleidsplan kantoor Bureau Jeugdzorg te Arnhem
Het personeelsbestand van Bureau Jeugdzorg Arnhem is flink uitgebreid. Daarnaast is de organisatie gewijzigd. De huidige huisvesting voldeed niet meer. AKTA heeft in samenwerking met medewerkers een nieuw huisvestingsconcept ontwikkeld op basis van het delen van werkplekken.Randvoorwaarde was dat de bestaande structuur van het pand zoveel mogelijk moest worden gehandhaafd. Het ruimtebeleidsplan beschrijft het benodigd aantal werkplekken, de daarbij behorende ruimten met oppervlakten en de benodigde voorzieningen voor de hele organisatie. In het plan zijn de huidige knelpunten opgelost en kan de personeelsformatie nog groeien.

Nieuwbouw Medisch Kleuterdagverblijf
In Purmerend heeft AKTA intensief meegewerkt aan de realisatie van de nieuwbouw van een medisch kleuterdagverblijf bestaande uit drie groepen gecombineerd met een centraal bureau. AKTA stelde een uitgebreid programma van eisen op en overlegde met de architect over de bouwplannen. AKTA heeft ook geadviseerd bij de inrichting van het buitenspeelterrein.

Ruimteplan Basisschool de Nijepoort te Groenekan
De Nijepoort heeft vanwege een ruimtetekort lokalen aangeboden gekregen op een dislocatie. AKTA heeft een plan opgesteld over welke functies in welk gebouw moeten worden ondergebracht en welke consequenties dat zal hebben voor de bestaande huisvesting. Daarbij is rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen en huidige knelpunten.

Workshop buitenschoolse opvang en onderwijs
Ed Hoekstra heeft een workshop gehouden voor schoolleiders en directeuren over buitenschoolse opvang in de brede school of de multifunctionele accommodatie. Onderwerpen die daarbij aan de orde kwamen zijn: voor- en nadelen van huisvesting in 1 gebouw; ruimten die de bso nodig heeft en ruimten die je kan delen. Verder is bespreken de plek die de bso in het gebouw moet krijgen; de consequentie van het gemeenschappelijk gebruik van de buitenruimte.