terug

Inrichting woongebied voor mensen met dementie
Een zorginstelling gaat twee afdelingen verbouwen tot kleinschalig wonen voor mensen met dementie. AKTA  geeft advies over de inrichting, het kleurgebruik, de afwerking van wanden, vloeren en plafonds en over de verlichting. Dit geldt voor alle gemeenschappelijke ruimten van de afdelingen. Daarnaast geeft AKTA tips over hoe je ruimten huiselijk kan aankleden.  Mantelzorgers, cliëntenraad en toekomstige medewerkers zijn intensief betrokken bij dit project.  Zij gaan zelf het meubilair kopen op basis van aandachtspunten en voorbeelden die AKTA heeft gegeven. AKTA heeft ook aanbevelingen gedaan voor de verbetering van het verbouwplan.

Programma van eisen nieuwbouw kleinschalig wonen
AKTA heeft in opdracht van woningbouwcorporatie Stek en zorgaanbieder Zorgbalans een programma van eisen opesteld voor de nieuwbouw van kleinschalige woningen voor mensen met dementie. Er is veel aandacht besteed aan de vertaling van de woon- en zorgvisie naar huisvestingseisen. Het project mocht absoluut geen instellingskarakter krijgen. De woningen moeten toekomstwaarde hebben en om die reden geschikt zijn voor meerdere doelgroepen en omgebouwd kunnen worden tot normale woningen. Dit stelt speciale eisen aan de huisvesting. Zo is er gekozen voor relatief grote zit/slaapkamers.

Vragenlijst kleinschalig wonen voor ouderen met dementie
Hoe ziet een kleinschalige woonvorm voor ouderen met dementie er idealiter uit? Aan welke eisen moet de woning voldoen zodat bewoners optimaal worden ondersteund in hun dagelijks functioneren en welbevinden? AKTA heeft samen met Vilans de vragenlijst Hoe woont het hier? ontwikkeld. De vragenlijst is gebaseerd op de uitkomsten van ons evaluatieonderzoek naar bestaande kleinschalige woonvormen voor dementerenden (zie hieronder). De vragenlijst is zowel te gebruiken door mantelzorgers/familieleden en medewerkers als door zorginstellingen, corporaties en architecten. Aan de hand van zeven thema’s, van woonkamer tot tuin, kan de woning, of het woningontwerp, worden doorlopen. U brengt in kaart welke items van toepassing zijn, kunt uw eigen prioriteiten stellen en beslissen of, en zo ja: welke, acties nodig zijn. U kunt Hoe woont het hier? hier downloaden.

Bouwen aan een thuis!
AKTA heeft samen met Vilans en de TU Delft onderzocht welke elementen de gebruikskwaliteit van de huisvesting van kleinschalige woonprojecten voor mensen met dementie bepalen. Daarvoor zijn 29 woningen uitgebreid geëvalueerd, door middel van interviews, vragenlijsten, plattegrondanalyses en een bezoek aan de woningen. Kenmerken van bewoners (in totaal 190), van de woning en inrichting en van het gebruik van de woning zijn in kaart gebracht en geanalyseerd. De eindrapportage evaluatie huisvesting kleinschalig wonen kunt u downloaden. In de publicatie ‘Bouwen aan een thuis’ (van Liempd e.a., 2010) worden de belangrijkste resultaten van de studie beschreven. Deze publicatie is te bestellen bij AKTA voor 16 euro inclusief verzendkosten.

Ontwerp tuin voor De Kuijer
Voor Woonzorgcentrum de Kuijer in Nederhorst den Berg heeft AKTA een tuin ontworpen waarin het hele jaar door iets te beleven is. Dat was de uitdrukkelijke wens van medewerkers en bewoners van de Kuijer. Het moest een tuin worden die toegankelijk en aantrekkelijk is voor alle bewoners én voor hun familie en de medewerkers. Kennis uit de omgevingspsychologie heeft een belangrijke rol gespeeld in het ontwerp. Twee jaar geleden werd de tuin aangelegd. Er is een vijver, meerdere zitjes, verhoogde plantenbakken, een kippenhok, veel bloemen en planten. Het ontwerp en recente foto’s ziet u hier dekuijer2009

Zoals thuis in het verpleeghuis
AKTA heeft intensief meegewerkt aan het project ‘Zoals Thuis’ van Vilans. In dit project zijn enkele verpleeghuizen begeleid bij een omslag naar zo gewoon mogelijk wonen en leven in bestaande verpleeghuizen die op termijn zullen verdwijnen. AKTA ontwikkelde een foto-opdracht en een checklist waarmee de goede en slechte kanten van het huidige verpleeghuis door medewerkers, bewoners en familie in beeld konden worden gebracht. Bij de Talmahof in Emmeloord heeft AKTA na een gesprek met medewerkers en een analyse van de plattegrond een verbeterplan opgesteld. Hierdoor kon een afdeling van 20 bewoners worden omgebouwd tot twee woningen van elk 10 bewoners.

Aanpassing afdelingen PG in verpleeghuizen Vivre
De Vivre groep te Maastricht heeft in een pilot ervaring opgedaan met de transformatie van aanbodgerichte zorg naar vraaggerichte zorg. Naast veranderingen in de organisatie en werkwijze is ook de fysieke omgeving van een tweetal afdelingen aangepast. AKTA adviseerde de organisatie bij het realiseren van een woonomgeving die is afgestemd op de specifieke behoeften van de verschillende gebruikersgroepen. Uit voor- en nametingen blijkt het positief affect bij bewoners significant te zijn toegenomen. Voor meer informatie. transformatie PG afdelingen Vivre

AKTA en kleinschalig wonen voor mensen met dementie
AKTA heeft veel kennis en ervaring op het gebied van kleinschalig wonen voor mensen met dementie. Omgevingspsychologische aspecten zoals oriëntatie, privacy en veiligheid spelen een belangrijke rol bij het realiseren van een aangepaste woonomgeving voor deze speciale doelgroep. De ruimtelijke omgeving kan bewoners op veel terreinen ondersteunen. In diverse kleinschalig wonenprojecten en -studies hebben we onze kennis op dit terrein ingezet. We informeren u hierover graag verder.