terug

Nederlandse samenvatting proefschrift Ine van Liempd: Exploring childcare spaces
Op 16 november jl. promoveerde Ine op een onderzoek naar ruimtegebruik in verticale groepen in kinderdagverblijven. Zij onderzocht daarbij de relatie tussen de inrichting van de ruimte en exploratief en sociaal gedrag. De samenvatting en de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek zijn hier te vinden: Exploring childcare spaces: Nederlandse samenvatting.

Huisvesting- en inrichtingsplan voor peuterschool en naschoolse activiteiten binnen scholen.
Een welzijnsorganisatie gaat een pilot uitvoeren op het gebied van peuterscholen. Op twee zwarte scholen zullen peutergroepen worden gestart. In het kader van deze pilot zal er op de scholen ook naschoolse opvang en naschoolse activiteiten worden aangeboden. De bedoeling is dat hierdoor een menging zal optreden tussen doelgroep en niet-doelgroep kinderen. AKTA heeft de betrokken partijen te begeleid en geadviseerd bij het realiseren van de benodigde accommodatie. Dit resulteerde in een huisvestingsplan, een programma van eisen voor de inrichting van de verschillende ruimten plus indelingsplannen.

Trainingen ‘Ruimten Maken’.
De training Ruimten Maken over het pedagogisch inrichten van kindercentra is bestemd voor locatiemanagers en pedagogisch staffunctionarissen. Het doel van de training is de kennis over het pedagogisch inrichten van kindercentra te versterken en in de praktijk te brengen. De training combineert theorie met de praktijk. De deelnemers krijgen praktijkopdrachten, inspirerende voorbeelden en praktische hulpmiddelen waarmee ze hun team kunnen coachen en begeleiden bij het verbeteren van de inrichting van hun centrum. Ze gaan daarmee gedurende de trainingsperiode direct aan de slag. De training bestaat uit vier trainingdagen plus een introductiebijeenkomst. Er zijn aparte groepen voor KDV en BSO. De kosten bedragen € 1.290,- all in. Klik hier voor informatie Ruimten maken 2018. De training zal starten in januari 2018.

Positie van de kinderopvang in brede scholen of IKC’s
Ed Hoekstra en  Yvette Vervoort hebben een groep directeuren en facilitair managers uit de kinderopvang begeleid bij een onderzoek naar de gewenste ruimtelijke positie van de kinderopvang in brede scholen of integrale kindcentra.  De werkgroep heeft een aantal huisvestingsscenario’s ontwikkeld die gebaseerd zijn op de volgende vragen: welke fysieke plek zou de kinderopvang in een gedeeld gebouw met onderwijs het beste kunnen innemen afhankelijk van visie en werkwijze? Wat zijn de opties, wat zijn de voor- en nadelen  en welke randvoorwaarden zijn gekoppeld aan deze opties?
De resultaten zijn gepubliceerd in Kiezen én delen. Huisvestingsconcepten voor kinderopvang en onderwijs.

Workshop het delen van ruimten tussen onderwijs en BSO: consequenties voor de inrichting
Steeds meer gaan onderwijs en BSO ruimten delen in brede scholen of IKC’s.  Hoe moet je deze ruimten inrichten, zodat beide organisaties goed kunnen functioneren? Hoe voorkom je dat men elkaar in de weg zit? Onderwijs en vrije tijd stellen niet dezelfde eisen aan een ruimte. Welke consequenties heeft dit ruimtedelen voor het gebouw? Aan de hand van voorbeelden uit binnen- en buitenland worden deze vragen beantwoord. Daarbij is veel aandacht voor praktische oplossingen en vragen van deelnemers.  Workshop van Ed Hoekstra op de brede schoolconferentie 2103.

Inrichtingsplan voor combilokaal onderbouw onderwijs en BSO
Een groep uit de onderbouw van een basisschool en een BSO-groep delen samen een groot lokaal.  Er waren problemen met het gebruik van de ruimte, de inrichting en de aankleding.  Men zat elkaar te veel in de weg. Beide partijen kwamen er niet uit en hebben AKTA gevraagd om te adviseren. In twee bijeenkomsten met betrokkenen is er een indelingsplan voor de ruimte opgesteld en adviezen gegeven over de aankleding van de ruimte en slimme bergruimte.

Strategisch huisvestingsplan
Een middelgrote kinderopvangorganisatie had behoefte aan een strategisch plan voor de huisvesting van de hele organisatie. AKTA heeft een beslisdocument opgesteld met verschillende scenario’s op basis waarvan de directie en raad van toezicht besluiten konden nemen over de toekomst van de huisvesting van de stichting. In het plan staan aanbevelingen voor verbetering van de accommodaties op korte, middellange en lange termijn worden beschreven. Opmerkelijke uitkomst van het plan was dat AKTA adviseerde om het specifieke kinderdagverblijf te handhaven en te verbouwen, terwijl de organisatie dacht dat het pand niet meer geschikt was voor kinderopvang. Een ander advies was om speciale vrijetijdsclubs voor 8+ BSO-kinderen op te zetten.

Advies bij inrichting
In 2013 heeft AKTA bij 4 organisaties advies gegeven over de verbetering van de inrichting van een kindercentrum. De organisaties waren niet tevreden over het ruimtegebruik en de inrichting van de locatie. Bij 2 locaties heeft AKTA een indelingsplan gemaakt en bij de andere centra zijn bij een eenmalig bezoek ter plekke adviezen gegeven.

Nieuwe boeken over de inrichting van kindercentra
De bestaande boeken “de Stoelendans” en de “Tafelronde” over het inrichten van kindercentra en BSO’s  waren verouderd en uitverkocht. Goede redenen om deze boeken geheel te herzien en te updaten. Er zijn twee boeken gekomen: “Ruimten maken voor nul tot vier jaar. Over het inrichten van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen”en “Ruimten maken voor vier tot twaalf jaar. Over het inrichten van ruimten voor buitenschoolse opvang”. Thema’s die aan de orde komen zijn: invloed van ruimte op de ontwikkeling van kinderen; indeling van ruimten; vormgeving, plaats en aankleding van activiteitenplekken; kleur- en materiaalgebruik. Natuurlijk is er ook aandacht voor het delen van ruimten met andere gebruikers. Dit standaardwerk hoort eigenlijk op elk kindercentrum aanwezig te zijn. Zie bij publicaties voor nadere informatie.

Onderzoek naar emotionele veiligheid bij bijzondere huisvesting babygroepen
Een kinderopvangorganisatie heeft een nieuw concept ontwikkeld waarin drie babygroepen in één ruimte in verschillende hoeken zijn gehuisvest. Er is een verschil van mening met de toezichthouder en de afdeling handhaving van de gemeente over de teoelaatbaarheid van deze situatie. AKTA heeft samen met Dr. Elly Singer een onderzoek uitgevoerd of de emotionele veiligheid van de betrokken kinderen voldoende is gewaarborgd in deze situatie? Daarbij is vooral gekeken naar: prikkelaanbod; geluid; ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen; contact met de ouders en rituelen op de groep. Op basis van de bevindingen van dit onderzoek en de aanbevelingen voor aanpassingen is dit bijzonder concept goedgekeurd. Dit soort onderzoek past uitstekend binnen de omgevingspsychologie.

Standaard programma van eisen voor de kindercentra van Kinderrijk
KinderRijk Amstelveen en omgeving had behoefte aan een standaard programma van eisen voor de huisvesting van nieuwe vestigingen. AKTA heeft samen met medewerkers van KinderRijk een uitgebreid programma ontwikkeld voor de huisvesting van kinderdagverblijven en centra voor buitenschoolse opvang. Hiermee krijgen de bouwers en ontwerpers van de kindercentra een zeer goed beeld van de prestatie-eisen die KinderRijk stelt aan haar accommodaties. Dit levert tijdwinst op tijdens de ontwerp- en bouwfase, voorkomt onnodige fouten en werkt daarmee kostenbesparend. Last but not least: KinderRijk krijgt gebouwen die nog beter passen bij haar pedagogische visie en werkwijze.

Virtuele gereedschapskist
Samen met docenten van de Hogeschool van de Kunsten Utrecht heeft AKTA een website ontwikkeld, www.ruimtenmaken.nl, met allerlei hulpmiddelen voor het verbeteren van de kwaliteit van de inrichting van kindercentra. Op deze interessante en interactieve site vind je games, goede voorbeelden, filmpjes, inhoudelijke verdieping. Alles in het kader van afstemming van inrichting kindercentra op pedogogische visie en ontwikkeling van kinderen.

Groeigericht bouwen en werken
Op basis van een nieuwe pedagogische visie Groeigericht zijn voor Skon bouwplannen ontwikkeld en medewerkers getraind in een nieuwe werkwijze, waarin niet de leeftijd maar de ontwikkeling van het kind centraal staat. Speciaal voor dit concept zijn inrichtingselementen en ontwerpstudies voor nieuwe gebouwen ontwikkeld. Van het geheel is een informatiefilm gemaakt. Groeigericht bouwen en werken is inmiddels gerealiseerd in de Blauwe Bever te Den Haag. Ed Hoekstra van Bureau AKTA was de projectleider van het project Groeigericht. Voor meer informatie over het project zie www.skon.nl/Groeigericht

Evaluatieonderzoek gebruikskwaliteit huisvesting kinderopvang
In opdracht van het Waarborgfonds voor de Kinderopvang heeft AKTA de gebruikskwaliteit van dertig kinderopvanggebouwen en buitenruimten geëvalueerd. Bij de evaluaties is gebruik gemaakt van een multi-methode strategie bestaande uit het verzamelen van algemene gegevens over gebouw en organisatie, analyse van de plattegrond, uitzetten van vragenlijsten over gebruik van en ervaring met het gebouw, grondige opname van gebouw en buitenruimte, diepte-interviews het hoofd en met leidsters. In totaal zijn 25 KDV’s en 14 BSO’s geëvalueerd en hebben 289 leidsters, 328 ouders en 192 kinderen aan het onderzoek deelgenomen. Het onderzoek levert een schat aan informatie op over welke aspecten een rol spelen in de kwaliteit en geeft talrijke tips voor verbeteringen. Het wetenschappelijke rapport is hier te downloaden: Eindrapport evaluatieonderzoek huisvesting kinderopvang. Van dit rapport is een publieksversie verschenen onder de titel ‘Gebouwen voor kinderopvang onder de loep’. Meer informatie

Nieuwe huisvestingsconcepten voor KION
Voor kinderopvangorganisatie KION in Nijmegen stelden we nieuwe huisvestingsconcepten op waarmee KION haar toekomstige huisvestingsbeleid verder vorm kan geven. Daarbij hanteerden we onderdelen van de ‘cultural probing’ methode. Gewapend met camera en notitieboekje brachten leden van het managementteam de goede en minder goede aspecten van de bestaande huisvesting in kaart. Dit leverde niet alleen veel informatie op maar ook inspiratie, die gebruikt werd om samen de nieuwe concepten te ontwikkelen.

Projectondersteuning
Vlietkinderen in Voorburg en Leidschendam heeft meerdere bouwprojecten tegelijkertijd lopen. AKTA ondersteunt en coacht de projectleiders van de organisatie. We adviseren bij de planontwikkeling, controleren de bouwtekeningen, stellen stappenplannen op voor de projecten en overleggen met de architect. Vlietkinderen houdt zelf de regie over de projecten en bouwt ervaring op, maar maakt op specifieke onderdelen gebruik van onze deskundigheid.